پروژه های ساخت مسکن مهر

به اطلاع می رساند با توجه به حساسیت در اجرای پروژه های در دست ساخت مسکن مهر و بازدید بازرسین اعزامی از سوی دفتر ریاست محترم جمهوری بطور دوره ای از نحوه و چگونگی اجرای آن مقتضی است گزارشهای مربوط به پروژه های تحت نظارت خود را به صورت دقیق و منظم و مستند به گزارشهای آزمایشگاهی به شهرداری مربوطه یا شرکت عمران عالیشهر اعلام نمائید و رونوشت آن به سازمان اعلام گردد. بدیهی است با هرگونه سهل انگاری در اجرای وظایف ناظرین محترم برابر مقررات برخورد قانونی خواهد شد.