نظر به فعالیت مستمر کمیته نظارت سازمان در بازدیدهای میدانی و اهمیت رفع عیوب احتمالی در هنگام اجرا، به اطلاع کلیه عزیزان می رساند هدف کمیته آگاه نمودن مهندسین به اشکالات موجود بوده تا خدای نکرده در صورت غفلت ناخواسته در انجام کار مسئولیتی متوجه ناظرین نگردد. لذا خواهشمند است پیشنهادات خود را در این زمینه به سازمان ارائه نمائید.