تمدید مهلت ثبت نام جهت عضویت در کمیسیون کنترل نقشه

بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام مهندسین جهت عضویت در کمیسیون کنترل نقشه سازمان در رشته های چهارگانه مجدداً تا روز پنج شنبه مورخ 13/3/89 تمدید شد.