نظر به گزارشات رسیده مبنی بر عدم حضور بعضی از مهندسین کددار در منطقه و استفاده از مهر و امضاء اینگونه مهندسین توسط اشخاص دیگر و عدم رعایت مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه ، خواهشمند است در صورت اطلاع از اینگونه موارد کتباً یا از طریق SMS مورد جهت رسیدگی به بازرسین سازمان اعلام گردد.