بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت ثبت نام بیمه تکمیل درمان از تاریخ 18/2/89 لغایت 3/3/89 به سازمان نظام مهندسی ساختمان (امور بیمه) مراجعه نمائید.