با توجه به بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل، مبنی بر لزوم داشتن دفتر درآمد و هزینه، ضروری است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به انجام امور لازم و تهیه دفتر درآمد و هزینه و پلمب و چگونگی تنظیم آن به اداره کل امور مالیاتی استان مراجعه نمایید. در غیر اینصورت مشمول افزایش جریمه از طرف اداره مالیاتی خواهد شد.