احتراما نظر به لزوم ایجاد هماهنگی لازم توسط دفاتر در طراحی سازه، معماری، برق و مکانیک بر اساس بند 5-22 مبحث دوم (نظامات اداری) بدینوسیله اعلام می گردد کلیه نقشه های تهیه شده بایستی دارای هماهنگی لازم در هر چهار رشته بوده و بصورت راندُم این مورد توسط سازمان بررسی خواهد گردید بدیهی است مسئولیت فوق متوجه دفاتر خواهد بود.

رونوشت:

-ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر جهت استحضار.

-شهرداری محترم بندر بوشهر جهت استحضار.

-هیئت مدیره محترم سازمان جهت استحضار عطف به جلسه پرسش و پاسخ مورخ 5/11/88.

-بازرسین محترم سازمان جهت استحضار.

-شورای محترم انتظامی جهت استحضار.

-مدیر محترم اجرایی جهت اطلاع و اقدام لازم.

-مسئول خدمات مهندسی جهت اطلاع.

-مسئول محترم واحد آموزش وIT جهت اطلاع و اقدام لازم (درج در سایت).