آئین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

احتراماً آئین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به پیشنهاد شورای انتظامی بر اساس بند (ع) ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به تصویب هیئت مدیره محترم سازمان رسیده است. به منظور اطلاع رسانی مهندسین محترم به شرح ذیل ابلاغ می گردد با توجه به اجرایی بودن مفاد آئین نامه، رعایت آن از ناحیه مهندسین الزامی می باشد.

از آنجائیکه اعتلای هر سیستم در گرو حاکمیت قانونی و رعایت شئونات حرفه ای و پایبندی اعضای آن سیستم به اخلاق حرفه ای و مطالبات عمومی، اجتماعی می باشد، پیش بینی ضوابط قانونی و تعیین ضمانت اجرائی در زمینه های مختلف کیفری، مدنی، عمومی و حرفه ای بر همین مبنا استوار است و نظر به اینکه اخلاق حرفه ای هر فرد نشان دهنده میزان پایبندی وی به نظامات شغلی بوده و هویت حرفه ای وی را معرفی و شکل می دهد، قطعاً از این رهگذر ارزیابی ها و قضاوت عمومی نسبت به هر سیستم بر اسـاس اخـلاق و منـش و رفـتار گرداننـدگان و دارنـدگان آن اوصـاف صـورت مـی پـذیرد. لـذا در راستـای ارتقاء و شأن و جایگاه نظام مهندسی و اعلام پایبندی به شئون حرفه ای و انضباطی مهندسین، به تجویز بند (ع) ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان ، موارد ذیل به عنوان شئون حرفه ای تعیین و اعلام می گردد و انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان اقدامی خلاف شئون حرفه ای و مغایر آئین نامه انضباطی تلقی و مرتکبین مستحق اعمال مجازات درجه اول الی چهارم بر اساس رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهند بود.

1-برخورد نامناسب، رفتار یا گفتار توهین آمیز مهندسین و کاردانان نسبت به سایر مهندسین و کارمندان در محیط های اداری مربوط به سازمان ( سازمان، مجمع عمومی، کلاسهای آموزشی و … ).

2-بی اعتنایی نسبت به دستورالعمل ها و دعوتنامه های هیئت مدیره، بازرس، شورای انتظامی بدون عذر موجه.

3-اخذ و یا مطالبه هرگونه وجه یا اجرت یا انجام خدمتی و یا هرگونه توافق مالی غیر متعارف بابت نظارت و یا طراحی خارج از ضوابط و مقررات نظام مهندسی.

4- عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد مهندسین از ناحیه دفاتر مهندسی مجاز بدون عذر موجه.

5- معرفی شخص یا اشخاص اعم از مهندس و غیر مهندس بعنوان نماینده جهت نظارت بر پروژه ها خارج از مفاد قرارداد نظارت و سایر ضوابط مربوطه.

6- بی توجهی به درخواست مالکین جهت حضور در محل پروژه برای اعمال نظارت بدون داشتن عذر موجه در چهارچوب مفاد قرارداد نظارت.

7- اشاعه و انتشار مطالب کذب و خلاف واقع علیه سازمان و ارکان آن (شورای انتظامی ، بازرس و غیره) به نحوی که موجب تشویش اذهان گردیده یا اعتبار سازمان را مخدوش نماید.بدیهی است انتقادات سازنده و مستدل از شمول این موضوع خارج می باشد.

8- صدور گزارشهای نظارت و پایان کار بصورت مشروط.

9- نفی (سلب) مسئولیت از خود از طریق واگذاری مسئولیت به مالک یا غیر در مورد اشکالات فنی و تخلفهای پیش آمده در ساختمان ناشی از اهمال مهندس در امر نظارت.

10- تحویل مهر یا فرم های سفید امضاء به اشخاص (حتی دفاتر مهندسی).

11- عدم ارسال گزارش به موقع در هر مرحله راجع به تخلف ساختمانی به مراجع صدور پروانه ساختمانی و نظام مهندسی استان.

12- صدور پایان کار یا گزارش پیشرفت فیزیکی بدون بازدید از پروژه.