احتراما نظر به ضرورت واریز حق عضویت مربوط به سال جاری (1388) توسط اعضاء محترم جهت تداوم ارائه خدمات مختلف به کلیه عزیزان، لذا خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به پرداخت حق عضویت خود اعم از اعضای کددار و افتخاری حداکثر تا تاریخ 15/11/88 اقدام لازم به عمل آورید.