ساعات رأی گیری هیئت رئیسه گروه های تخصصی

احتراما بدینوسیله به عرض می رساند ساعات رأی گیری هیئت رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از ساعت 9 صبح الی 17 مورخ 11/11/88 در محل ساختمان شماره 3 خیابان توحید خواهد بود. ضمناً یادآوری می نماید داشتن کارت معتبر عضویت جهت دادن رأی الزامی است.