پایان مهلت زمانی اجازه ارفاقی شرکت های نصاب آسانسور

احتراما نظر به نامه مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت زمانی اجازه ارفاقی شرکت های نصاب آسانسور در مورخ 15/9/88 به پایان رسیده است.