نظر به حوادث اتفاقی در هنگام اجرای ساختمان در موراد مختلف و لزوم انجام وظیفه ناظران بر طبق مبحث دوازدهم، جهت جلوگیری از اینگونه حوادث و انجام مسئولیت مرتبط، بدینوسیله مجدداً توجه تمامی مهندسین ناظر را به مبحث دوازده جلب نموده و ضرورت ارائه گزارشات مرتبط را به شهرداری محترم و سایر عوامل دخیل، یادآوری می نماییم.