نظر به مصوبه هیئت مدیره محترم و مصوبه مجمع عمومی در خصوص خرید زمین جهت ساخت ساختمان مرکزی سازمان از کلیه مهندسینی که زمین مناسب جهت این امر در نظر دارند دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 12/10/88 به مسئول خدمات مهندسی مراجعه نمایند.

1-زمین با متراژ 800 الی 1500 مترمربع.
2-سند آزاد و قابل انتقال باشد.
3-فاقد هرگونه معترض باشد.
4-بر خیابان اصلی (از قبیل چهارباندی، خیابان شهید رئیسعلی دلواری و … که هم از نظر پارکینگ و هم از نظر مبلغ مناسب باشد).
5- سایر موارد قانونی دیگر.