به کلیه مهندسین شهرساز و معمار

نظر به ارائه «ضوابط طرح جامع شهر بوشهر به همراه پلان اصلی طرح مصوبه شورای عالی شهرسازی» از کلیه عزیزان مهندسین شهرساز و مهندسین معمار اعم از کددار و افتخاری دعوت می شود جهت تحویل CD و ارائه نقطه نظرات خود حداکثر تا تاریخ 30/07/88 به واحد خدمات مهندسی مراجعه نمایند.