احتراماً نظر به اقدام این سازمان جهت اجرای طرح مهندسین مجری و لزوم عدم اشتغال اینگونه مهندسین، از کلیه مهندسین غیر شاغل دعوت می شود جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 16/7/88 در ساعات اداری به واحد خدمات مهندسی سازمان (آقای بستان کللی) مراجعه نمایند.