منشور اخلاقی مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

1- اعمال برخورد نامناسب، رفتار یا گفتار توهین آمیز مهندسین و کاردانان نسبت به سایر مهندسین و کارمندان در محیط های داری مربوط به سازمان (سازمان، مجمع عمومی، کلاس های آموزشی و … )

2- بی اعتنایی نسبت به دستورالعمل ها و دعوتنامه های هیئت مدیره، بازرس، شورای انتظامی بدون عذر موجه.

3- اخذ و یا مطالبه هرگونه وجه یا اجرتی بابت نظارت و یا طراحی خارج از ضوابط و مقررات نظام مهندسی.

4- عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد مهندسین از ناحیه دفاتر مهندسی مجاز بدون عذر موجه.

5- معرفی شخص یا اشخاص اعم از مهندس و غیر مهندس بعنوان نماینده جهت نظارت بر پروژه های خارج از ضوابط.

6- بی توجهی به درخواست مالکین جهت حضور در محل پروژه برای نظارت بدون داشتن عذر موجه.