هشدار ! ایمنی و حفاظت حین کار

« با توجه به اینکه برخی پروژه های ساختمانی در مجاورت شبکه های فشار ضعیف و متوسط برق اجرا می شوند توصیه می گردد در زمان نصب و استفاده از داربست توسط مالک، مراتب حتماً با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق جهت قطع شبکه صورت گیرد. در غیر اینصورت توقف عملیات ساختمانی را به شهرداری و سازمان اعلام فرمایند.»