فرم جدید گزارش بازرسی نظارت گاز

قابل توجه کلیه ناظرین و مجریان محترم لوله کشی گاز

فرم های پیوستی می بایست از تاریخ 1/3/92 جایگزین فرم قبلی شوند. لازم به ذکر است فرم شماره (3- الف) جهت تایید اولیه لوله کشی کارهای زیرکار و تایید نهایی کارهای روکار و فرم شماره (3- ب) برای تایید نهایی کارهای زیرکار و کلیه پروژه هایی که تمدید قرارداد برای آنها صورت گرفته است می بایست به دفتر گاز تحویل داده شود. 0

فرم های مربوطه