عدم پذیرش پرونده های لوله کشی گاز بعد از شروع کار

اخیراً مشاهده شده است که بعضی از مجریان در شهر بوشهر قبل از تشکیل پرونده و حضور ناظر اقدام به شروع کار می کنند که این موضوع مطابق بند 17-1-2-3 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تخلف محسوب می شود. لذا مجددا تاکید می گردد ناظرین محترم از پذیرش چنین پرونده هایی خودداری نموده و گزارش خود را به صورت مکتوب به دفتر گاز ارائه نمائید تا برخورد لازم با مجریان خاطی صورت گیرد.