برگزاری جلسه هماهنگی ناظرین گاز

به اطلاع کلیه ناظرین محترم گاز رسانیده می شود که در روز
چهارشنبه مورخ 4/2/92 ساعت 18 جلسه هماهنگی ناظرین در ساختمان آموزش برگزار می گردد.