ممنوعیت استفاده زانویی فلزی مربوط به دودکشهای بر روی نما

کلیه ناظرین و مجریان محترم لوله کشی گاز

مطابق مصوبه مورخ 4/11/91 کمیته تخصصی گاز از این به بعد کلیه زانویی مربوط به دودکش هایی که بر روی نما اجرا می شود می بایست از جنس سیمانی و یا سرامیکی باشد و استفاده از زانوی فلزی ممنوع می باشد.