ممنوعیت اجرای لوله کشی گاز جهت اجاق گاز های جزیره ای

با توجه به مصوبه مورخ 28/9/91 کمیته تخصصی گاز اجرای لوله کشی جهت اجاق گازهایی که بر روی اپن آشپزخانه (اجاق گاز جزیره ای)قرار می گیرد ممنوع می باشد.