فرم تمدید قراردادهای نظارتی گاز

کلیه ناظرین و مجریان لوله کشی گاز:

احتراماً به اطلاع می رساند قراردادهای نظارتی که مدت زمان آن بیش از 2 سال گذشته باشد می بایست مطابق فرم پیوست تمدید قرارداد صورت گیرد.

فرم تمدید قرارداد