حداقل ظرفیت کنتور نانوایی ها

کلیه ناظرین و مجریان لوله کشی گاز:

به اطلاع کلیه ناظرین و مجریان لوله کشی گاز می رساند حداقل ظرفیت کنتور جهت نانوایی ها می بایست G16 پیش بینی گردد.