الزام رعایت نکات مذکور در تحویل نقشه به دفتر گاز

با توجه به مصوبه مورخ 25/5/91 کمیته تخصصی گاز،مجریان،نقشه هایی که به دفتر گاز ارائه می نمایند می بایست به صورت زیر باشد.

1- نقشه شروع به کار جهت تشکیل پرونده در سایز A3.

2- نقشه ازبیلت جهت ناظر در سایز A3.

3- نقشه های ازبیلت جهت دفتر گاز و مالک در سایز A4 .

لازم به ذکر است رعایت موارد فوق از ابتدای شهریورماه در کل استان الزامی می باشد.