عدم امکان گازرسانی به ساختمان های غیرمجاز

احتراما به اطلاع می رساند طبق نامه شماره گ 34/000/8188 مورخ 1/5/91 شرکت گاز امکان گاز رسانی و واگذاری اشتراک گاز به اماکن و ساختمانهایی که بطور غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز نموده اند، وجود ندارد.

تصویر نامه