معرفی نماینده شرکت های حقوقی جهت صدور کارت شناسایی

به:مجریان محترم لوله کشی گاز

با توجه به اینکه قرار است به زودی جهت تمامی نمایندگان شرکتهای حقوقی در سطح استان کارت شناسایی صادرگردد،لذاضروریست تمامی شرکتها حداکثرتاتاریخ 30/10/90 نسبت به معرفی نماینده خودبه دفتر گاز اقدام نمایند.در ضمن از شرایط لازم جهت نمایندگان داشتن گواهینامه مبحث 17 مقررات ملی ساختمان و همچنین نداشتن سوء سابقه می باشد.