عدم قطع و وصل گاز توسط مجریان بدون هماهنگی با شرکت گاز

به: مجریان محترم لوله کشی گاز

اخیراً مشاهده شده است بعضی از مجریان بدون هماهنگی با شرکت گاز جهت انجام تغییرات در لوله کشی منازل اقدام به قطع و وصل گاز می نمایند که این اقدام برخلاف قوانین و مقررات می باشد و ممکن است صدمات جبران ناپذیری را نیز به وجود آورد. لذا چنانچه چنین مواردی مشاهده گردد از ادامه فعالیت مجری جلوگیری به عمل خواهد آمد.