اعطای وام به ساختمان های دارای لوله کشی گاز توکار

به : مجریان محترم لوله کشی گاز

نظر به ابلاغ جدید شرکت گاز استان از این پس وام لوله کشی گاز به ساختمانهایی که لوله کشی آنها به صورت
توکار هم انجام می پذیرد ، پرداخت خواهد شد. لذا ضروریست در این خصوص فرم هایی که جهت دریافت وام مورد نیاز می باشد ، پس از انجام لوله کشی و دریافت تائیدیه اولیه ناظر (قبل از پوشش) تکمیل و به دفتر گاز ارائه گردد.