اجرای لوله کشی روکار در مکان های فاقد علمک

به اطلاع می رساند از تاریخ 18/04/90 اجرای لوله کشی روکار در مکانهایی که علمک نصب نشده است در صورت رعایت موارد مندرج در نامه  و صورتجلسه پیوست از نظر دفتر گاز بلامانع است.

تصویر نامه و صورتجلسه