برنامه زمانبندی برگزاری تست جوشکاران لوله کشی
گاز در مرکز شماره 3 سازمان فنی و حرفه ای در سال 1390