با توجه به بند 76 دستورالعمل نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ویرایش اول (( تمام واحد های موجود در یک آپارتمان می بایست با هم نسبت به انجام لوله کشی گاز اقدام نمایند در غیر اینصورت متناسب با مصرف همه واحد ها می بایست کلکتور و لوله بیرون رفت با هزینه واحدهای پیشقدم اجرا گردد)) لذا عدم اجرای کلکتور مشترک تخلف محسوب گردیده و عواقب آن بر عهده ناظر و مجری پروژه می باشد.