با توجه به دستورالعمل جدید شرکت عمران عالیشهر، کلیه ساختمان های در حال احداث در عالیشهر می بایست نقشه های لوله کشی گاز و همچنین ناظر گاز داشته باشند، لذا مجریان محترم می بایست پس از طراحی، سه سری نقشه مهر شده به همراه فرم های پیوست (که شامل چک لیست، فرم تعهد نظارت، فرم تعهد محاسبات با مهر و امضاء طراح، 5 سری فرم قراداد نظارت، فرم اعلام شروع عملیات) و فیش واریزی، به دفتر گاز تحویل دهند. همچنین ناظرین محترم نیز می بایست نقشه ها را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت بررسی و نتیجه را در چک لیست به دفتر گاز اعلام و در صورت تأیید سه سری نقشه را به عنوان تأیید کننده مهر نمایند.