قابل توجه کلیه مجریان محترم لوله کشی گاز

پیرو نامه شماره 174/88/د گ مورخ 22/01/88 و اطلاع رسانی های انجام شده، در خصوص طرح سامان دهی جوشکاران فعال در شرکتهای حقوقی، به اطلاع می رساند از تاریخ 01/08/88 از فعالیت جوشکاران بدون کد جلوگیری به عمل خواهد آمد. لذا ضروریست جوشکارانی که تا کنون ثبت نام ننموده اند حداکثر تا تاریخ 23/07/88 به دفتر گاز مراجعه نمایند.