برگزاری همایش بتن های سبک کفی(Foam Concrete) ، چالش های توسعه