جایگزینی مجلد جدید مبحث پنجم و نوزدهم مقررات ملی ساختمان با مجلد قبلی

احتراما به اطلاع می رساند که وفق مواد 33 و34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که رعایت مباحث 20 گانه آن در طراحی و بهره برداری و نگهداری ساختمان الزام می باشد با توجه به تغییرات صورت گرفته در مباحث پنجم و نوزدهم مصوب سال 89 ، شایسته است جهت بهره برداری و جایگزینی با مجلد قبلی مطابق با ابلاغ وزیر محترم راه و شهرسازی اقدام گردد .

تصویر نامه