برنامه زمانبندی سمینارهای آموزشی

ردیف سمینار آموزشی مدرس زمان برگزاری ساعت برگزاری هزینه ثبت نام مهلت ثبت نام
1 آشنایی با فناوری سقف های کوبیاکس مهندس داستان

دکتر مرادی

دو شنبه 30/03/90 20:30-17:00 000/100 یکشنبه 29/03/90
2 هوشمندسازی ساختمان(BMS) مهندس اکبری پنج شنبه 02/04/90 14:00 – 8:00 000/150 چهارشنبه 01/04/90
3 وظایف و مسئولیت های مهندسان ساختمان مهندس شیبانی اصل متعاقباً اعلام میگردد. 13:30 -8:30 000/100

 

– سمینارها جهت کلیه مهندسین عضو سازمان می باشد.

– هزینه ثبت نام را به شماره حساب 1765800203002 بانک سپه باجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز و اصل فیش را به واحد آموزش تحویل نمائید.

مکان برگزاری سمینارها ساختمان آموزش سازمان واقع در خیابان امام خمینی – خیابان فردوسی(پل پوردرویش) می باشد.

این سمینارها فاقد امتیاز جهت ارتقا پروانه اشتغال بکار بوده و صرفاً جهت آگاهی مهندسین به مسائل و تکنولوژی های جدید می باشد.