سوگندنامه مهندسان

اگر فضیلت دانشمندان کشف و تدوین قانونمندیهای جهان محیط بر انسان و جوامع انسانی است، منزلت و وظیفه مهندسان، به کار گرفتن این قانونمندیها برای تغییر و بهبود شرایط زیست و کار انسانها و تلاش مستمر برای حل مشکلات جوامع انسانی می باشد و این تلاش است که حرمت جوامع انسانی را بسوی تعالی میسر می سازد.

با عنایت به این وظیفه سنگین، حال که این حرفه انسان محور را برگزیده ام، در مقام یک مهندس، آگاهانه سوگند یاد می کنم که در هر قدم و اقدام:

-زمین را که زادگاه و گورگاه انسانها و ولی نعمت آنها است، فراموش نکرده و کاری انجام ندهم که ذره ای از امکانات آن بیهوده مصرف شود و خدشه ای به محیط زیست وارد آید.

-میهنم، ایران را، لحظه ای از خاطر دور نداشته و حراست از فرهنگ، منابع مادی و معنوی آن و کوشش برای تأمین آبادانی، توسعه پایداری و سرافرازی آن را در همه ساحه ها سرلوحه کار خود قرار دهم.

-شهروندان خود را دلیل وجود خویش و حرفه خویش دانسته، خود را کارگزار ایمن و مورد اعتماد آنها تلقی کرده و از منافع آنان چون مردمک چشم مراقبت کنم و در هیچ شرایطی از موازین شرف، منزلت انسانی و اخلاق حرفه ای عدول ننمایم و منافع جمع را بر منافع فردی خود مقدم بدارم.

-برای اینکه با وجدانی آگاه قادر به انجام این وظایف باشم، لحظه ای از آموختن و آموزش دادن فروگذار نکنم. باشد که با پایمردی و پایبندی به سوگند خویش بتوانم به عنوان حرفه مندی وظیفه شناس احساس غرور کنم!