رفع ابهامات در خصوص چگونگی توقف در پایه جهت ارتقاء و تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی

با توجه به ابهامات و سئوالات مطروحه در خصوص چگونگی توقف در پایه جهت ارتقاء و تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی، بدینوسیله توجه آن سازمان را به نکات معطوف می دارد:

1- در زمان صدور پروانه اشتغال بکار، ارائه گواهی اشتغال بکار آموزش و گواهی قبولی در آزمونهای مربوطه و سابقه کار حرفه ای در رشته تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی توسط متقاضی به شرح مندرج در ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضروری است.
2- جهت ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی موضوع ماده 11 آئین نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن سنوات و سابقه کار در پایه قبلی و توقف در پایه به شرح ماده موصوف و تبصره های ذیل آن و انجام فعالیت های حرفه ای الزامی می باشد.
3- دقت در رعایت و اجرای موارد یاد شده و مجموعه قوانین، آئین نامه های اجرایی و شیوه نامه های ابلاغی همچنین ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در موارد مختلف صادر می گردد، خصوصاً شیوه نامه شماره 43686/420 مورخ 27/8/88 موضوع نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه های اشتغال به کار الزامی بوده و در صورت مشاهده تخلف حسب بند ج ذیل ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با افراد خاطی برخورد لازم صورت می گیرد.