اعتبار گواهینامه های دوره های آموزشی

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 59272/420 مورخ 18/11/88 در خصوص پاسخ به ابهامات و سئوالات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، بدینوسیله به اطلاع می رساند بدلیل اشکال در درج شماره و تاریخ شیوه نامه مندرج در متن پاراگراف سوم ضمن عرض پوزش و اعلام بلااثر بودن بخشنامه فوق الذکر، متن تصحیح شده نامه مورد نظر به شرح زیر مجددا ابلاغ می گردد.

نظر به اینکه مطابق ضوابط بخشنامه های صادره قبلی اعتبار گواهینامه های پایان دوره آموزشی از تاریخ برگزاری دوره سه سال بوده است، لذا اعتبار گواهینامه های مذکور کماکان به مدت سه سال به قوت خود باقی است و متقاضیانی که تعدادی از دوره ها را مطابق ضوابط شیوه نامه قبلی گذرانده اند می توانند با گذراندن تعداد باقی مانده از مجموع دوره های آموزشی مورد نیاز از دوره های آموزشی جدید، نسبت به ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار اقدام نمایند.

لازم بذکر است از ابتدای سال آینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می بایست صرفاً نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مصوب شیوه نامه شماره 43686/420/400 مورخ 27/8/88 اقدام نموده و برای جبران کسری نمرات آزمونهای ورودی سال 87 نیز از ابتدای 1389 بخشنامه اخیرالذکر معتبر خواهد بود.