دستورالعمل جبران کسری نمرات شرکت کنندگان آزمون اسفند ماه 87

1- شرکت کنندگان رشته های عمران (نظارت)، مکانیک، برق، ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی که نمره آنها در آزمون مذکور حداکثر 3 نمره کمتر از حدنصاب اعلام شده باشد، بازاء هر یک نمره کسری در صورت شرکت در یک دوره آموزشی از دوره های مصوب شیوه نامه تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه تا پایان اسفند ماه 89 (تاریخ گواهینامه باید قبل از تاریخ 1/1/90 باشد) قبول آزمون 87 محسوب می شوند.

2- برای مهندسان رشته عمران (محاسبات) که نمره آنها در آزمون مذکور حداکثر تا 3 نمره کمتر از حدنصاب اعلام شده باشد، مطابق بخشنامه شماره 32448/420 مورخ 31/6/88 اقدام گردد.

3- شرکت کنندگان آزمون رشته معماری بخش تستی عمومی که نمره آنها در آزمون مذکور حداکثر 5 نمره از حدنصاب قبولی فاصله دارد بشرح زیر می توانند کسری نمره خود را جبران نمایند:

متقاضیانی که نمره آنها 49 یا 48 می باشد در صورت شرکت در یک دوره آموزشی، متقاضیانی که نمره آنها 47 یا 46 می باشد در صورت شرکت در دو دوره آموزشی و متقاضیانی که نمره آنها 45 می باشد در صورت شرکت در 3 دوره آموزشی از دوره های آموزشی مصوب شیوه نامه تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه تا پایان اسفند ماه 89 (تاریخ گواهینامه باید قبل از تاریخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستی عمومی اسفند ماه 87 محسوب می شوند.

4- شرکت کنندگان آزمون رشته معماری بخش تستی عمومی که نمره آنها در بازه 40 تا 44 و مجموع نمرات تستی عمومی و تستی تخصصی ایشان حداقل 100 باشد در صورت شرکت در 3 دوره آزموشی از دوره های آموزشی مصوب شیوه نامه تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه تا پایان اسفند ماه 89 (تاریخ گواهینامه باید قبل از تاریخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستی عمومی اسفند ماه 87 محسوب می شوند.

5- شرکت کنندگان آزمون رشته معماری بخش تستی تخصصی که نمره آنها 49 یا 48 می باشد در صورت شرکت در یک دوره آموزشی و متقاضیانی که نمره آنها 47 می باشد در صورت شرکت در 2 دوره آموزشی از دوره های آموزشی مصوب شیوه نامه تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه تا پایان اسفند ماه 89 (تاریخ گواهینامه باید قبل از تاریخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستی تخصصی اسفند ماه 87 محسوب می شوند.

6- شرکت کنندگان آزمون رشته معماری بخش ترسیمی که نمره آنها 18 می باشد در صورت شرکت در دوره آزموشی جزئیات و عناصر معماری و متقاضیانی که نمره آنها در بازه 15 تا 18 می باشد در صورت شرکت در 2 دوره آموزشی از دوره های آموزشی مصوب شیوه نامه تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار که یکی از دوره ها الزاماً دوره آموزشی جزئیات و عناصر معماری می باشد و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه تا پایان اسفند ماه 89 (تاریخ گواهینامه باید قبل از تاریخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون ترسیمی اسفند ماه 87 محسوب می شوند.

7- شرکت کنندگان آزمون اسفند ماه 87 رشته معماری که با توجه به این دستورالعمل کسری نمره بخش یا بخشهایی از آزمون خود را جبران مینمایند، قبول آن بخش (بخشها) محسوب می شوند و لازم است جهت اخذ پروانه اشتغال بکار صلاحیت طراحی یا نظارت (یا هر دو صلاحیت )، قبولی در سایر بخشها را مطابق با بند 2 دستورالعمل اعلام نتایج آزمون اسفند ماه 87 به شماره 10291/420 مورخ 23/3/88 کسب نموده باشند. ضمنآ لازم است بررسی در خصوص احراز شرط تکمیل سنوات لازم مطابق با دستورالعمل شماره 10291/420 مورخ 23/3/88،توسط آن سازمان انجام پذیرد.

8- لیست اسامی شرکت کنندگان آزمون اسفند ماه 87 که از تسهیلات این دستوالعمل برخوردار شده و پروانه اشتغال بکار دریافت مینمایند لازم است با ذکر مشخصات نا و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره عضویت نظام مهندسی و رشته این افراد، هر 3 ماه یک بار توسط آن سازمان به این دفتر ارسال گردد.

9- در صورتی که شرکت کننده آزمون اسفند 87 رشته معماری، متقاضی جبران کسری نمره در بیش از یک بخش از آزمون اسفند ماه 87 باشد لازم است دوره های آموزشی گذرانده شده جهت جبران هر بخش متمایز از دوره های آموزشی گذرانده شده جهت جبران کسری نمره بخش دیگر باشد.

10- در صورتی که شرکت کننده آزمون اسفند 87 رشته معماری، متقاضی جبران کسری نمره در بیش از یک بخش از آزمون آذر 84 یا شهریور 86 مطابق با دستورالعمل های شماره 56436/420 مورخ 16/12/85 و شماره 54939/420 مورخ 4/12/86 جبران نموده باشد و متقاضی جبران کسر نمره بخش یا بخشهایی از آزمون 87 مطابق با این دستوالعمل نیز باشد لازم است دوره های آموزشی گذرانده شده جهت جبران کسری نمره آزمون شهریور 86 متمایز از دوره های آموزشی گذرانده شده جهت جبران کسری نمره آزمون اسفند 87 باشد.

11- این دستوالعمل، صرفاً شامل شرکت کنندگان آزمون اسفند ماه 87 بوده و شرکت کنندگان سایر آزمون ها مشمول آن نمی باشند.

12- صرفاً متقاضیانی که مطابق با راهنمای ثبت نام آزمون اسفند 87 سنوات آنها تا پایان شهریور ماه 88 تکمیل گردیده است می توانند از تسهیلات این دستوالعمل استفاده نمایند.