احتراما بازگشت به نامه شماره 1675/ن م مورخ 25/03/88 به استحضار می رساند با توجه به نامه شماره 16245/420 مورخ 27/03/88 مدیر کل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان اعضاء محترم می توانند جهت کسب امتیازات لازم برای تمدید یا ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی از امتیاز دوره ها استفاده نمایند و الزامی به گذراندن سمینار نمی باشد در ضمن یادآور می شود اعضاء شهرستان ها طبق اعلام دفتر مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مجاز به گذراندن دوره در استان تهران نمی باشند.