برگزاری جلسه عمومی مهندسین برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

به منظور ارائه گزارش عملکرد کمیته تخصصی برق دریک سال گذشته ونیزبحث وتبادل نظرپیرامون مسائل ومشکلات برقی، جلسه عمومی مهندسین برق درتاریخ 14/04/90 راس ساعت 19:00 در محل ساختمان آموزش برگزار می گردد.

ضمناً ثبت نام جهت حضور در جلسه تا پایان وقت اداری روز شنبه 11/04/90 می باشد.