رعایت اهم موارد تعیین شده جهت نظارت بر پروژه های مسکن مهر

بدینوسیله به استحضار می رساند پیرو صورتجلسه کمیته تخصصی
معماری در خصوص اشکالات و نقایصی که بصورت عمده و مکرر در پروژه های مسکن مهر
مشاهده گردیده و نیز با توجه به اهمیت و ضرروت توجه به مبحث نظارت پروژه های مذکور
، اهم موارد تدوین شده جهت اطلاع مهندسین اعلام می گردد:

1. اجرای 20 سانتیمتری دیوراهای جدا کننده واحدها و مرتبط با هوای آزاد، همچنین جداره باکس آسانسور در صورتی که با فضای واحدها ارتباط مستقیم داشته باشد .

2. پرنمودن چهار چوب ها با دوغاب سیمان

3. رعایت OKB=1/75 برای پنجره های مشرف خصوصاً پنجره های مشرف به هم داخل نور گیرها

4. رعایت هشت گیر شدن آجرها در دیوارها

5. کنترل شاغول بودن دیوار

6. کنترل عایق کاری کف تراس ها و سرویسها وآشپزخانه ها

7. انجام شیب بندی بام با مصالح سبک

8. اجرای دقیق چاله آسانسور زیر حفره های آسانسور سقف ها

9. کنترل عرض پاگردها و عرض پله ها

10. کنترل کیفیت مصالح مصرفی خصوصاً بلو ک های سفالی

11. کنترل اجرای کامل ارتفاع فضاها طبق نقشه های مصوب

12. کنترل سرگیری پله ها

13. کنترل ابعاد پنجره ها متناسب با میزان نور گیری فضاها

14. اجرای سنگ کنار پله