دریافت بلیط سینما بهمن و سینما کانون

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

جهت اخذ بلیط سینما می توانید به واحد امور رفاهی سازمان واقع در طبقه دوم ساختمان شماره 3 مراجعه نمائید.

ضمناً جهت دریافت بلیط حضور خود شخص به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.