استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت(ADSL)

قابل توجه کلیه اعضاء کددار و بدون کد سازمان:

جهت دریافت معرفی نامه استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت(ADSL) می توانید به واحد امور رفاهی سازمان(آقای گتویی زاده)مراجعه نمائید.

جهت دریافت خدمات مذکور حضور خود شخص به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.