اعطای مجدد تعداد محدودی وام به اعضاء بدون کد

احتراماً نظر به مذاکرات مکرر با مسئولین بانک سپه و تخصیص مجدد تعداد محدودی وام 2 و 5 میلیون تومانی به اعضاء بدون کد، مهندسین بدون کد که حق عضویت خود را تاکنون پرداخته اند جهت ارائه فرم درخواست وام و بررسی آن به مسئول خدمات و امور رفاه سازمان تا تاریخ 20/02/90 مراجعه نمایند .

تصویر نامه