دریافت بلیط کنسرت موسیقی

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

جهت دریافت بلیط کنسرت موسیقی باربد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 21/02/90 می توانید به واحد امور رفاهی سازمان مراجعه نمائید.