دریافت بلیط استخر بانوان

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

جهت دریافت بلیط استخر بانوان می توانید به ساختمان شماره 3 سازمان طبقه اول، واحد امور ورزشی مراجعه نمائید.

* توجه:

1- بلیط های مذکور فقط جهت استفاده بانوان می باشد.

2- تعداد و تاریخ اعتبار بلیط ها محدود می باشد.

3- جهت دریافت بلیط های مذکور حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.

4- سانس های عمومی استخر دلفین نیروی دریائی ارتش در شش ماهه دوم سال 92 جهت استفاده بانوان در روزهای فرد هر هفته از ساعت 00/14 الی 00/15 و از ساعت 30/15 الی 30/16 به صورت دایم می باشد و سانس های دیگر نیز به شرح ذیل می باشد:

– روزهای یکشنبه از ساعت 08:30 الی 09:30

– روزهای سه شنبه از ساعت 09:30 الی 10:30

– روزهای پنج شنبه از ساعت 17:00 الی 18:00

ضمناً مبلغ هرعدد بلیط به صورت نیم بها بوده و 000/25 ريال می باشد./