ابطال کارتهای استخر شش ماهه دوم سال 91 فرزندان و وابستگان مهندسین تا پایان تاریخ 30/08/91

قابل توجه کلیه اعضاء دارای کارت استخر شش ماهه دوم سال 91

با توجه به بالا رفتن حجم افراد استفاده کننده از امکانات استخر طرف قرارداد سازمان در هر سانس و جلوگیری از ورود افراد مازاد بر ظرفیت استخر در سانس های مربوطه توسط عوامل استخر، در جهت کنترل هر چه بهتر مورد فوق و استفاده بهینه خود اعضاء محترم از امکانات ورزشی طرف قرارداد که از اهداف اصلی سازمان می باشد، کلیه کارتهای صادر شده شش ماهه دوم سال 91 فرزندان و وابستگان اعضاء تا پایان سانس روز سه شنبه مورخه 30/08/91 اعتبار داشته و کارتهای فوق بعد از تاریخ مذکور باطل گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

*توجه: با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده و در جهت ارائه خدمات به اعضائی که کارتهای فرزندان آنها باطل گردیده بلیط استخر جهت سانسهای عمومی تهیه گردیده و در اختیار آنها گذاشته می شود، که برای دریافت آن متعاقباً از طریق سایت سازمان اعلام می گردد.